ק.ז.ג יזמות בספורט , רח' הכדר 8, נתניה
טל 09-8626484 , 09-8618212 פקס 09-8627589
k.zg@012.net.il
ברוך גלבוע 052-8477580

מגרש בכפר נטר